(Verlies) BV te koop (gevraagd)

U kent ze wel, die advertenties op zaterdag in de krant of gewoon via websites waarin BV’s met verliezen te koop worden gevraagd of aangeboden. U heeft zich toen ook vast wel eens afgevraagd: wat zit daar nou achter en is dat wel zuivere koffie? Om met het laatste te beginnen. Nee, dat is geen zuivere koffie.

De drie meest voor de hand liggende redenen zijn allereerst dat het meestal BV’s zijn waar een raar luchtje aan zit. Want deze worden te koop aangeboden zodat mensen die niet de mogelijkheid hebben om zelf een BV op te richten, toch aan de mogelijkheid te helpen om verder te ondernemen. Vandaar dat deze ook zo goedkoop zijn. Een tweede reden was in het verleden de mogelijkheden om winsten te compenseren met verliezen van een andere BV. Sinds enkele jaren heeft de wetgever deze mogelijkheid echter ook voorzien en inmiddels wordt de verliesverrekening in dergelijke gevallen zodanig beperkt dat ook die optie niet interessant meer is.

Blijft over de variant van de ondernemer die ziet dat de BV op een faillissement afstevent en denkt met een verkoop aan een ‘BV-dokter’ van alle schulden en mogelijke privé aanspraken af te zijn. De ondernemer verkoopt de aandelen (natuurlijk met geld toe) aan een BV-dokter die zorgt voor een nieuw adres, nieuwe bestuurders etc. De oude ondernemer is blij en slaapt de eerste maanden rustig. Dan gaat de BV toch failliet en voor de ondernemer het door heeft, melden zich bij hem oude schuldeisers als ook de curator. De curator stelt dat de ondernemer zaken heeft gedaan met ‘bedrijvendokter X’, een bedrijf of persoon die, naar achteraf blijkt, al vaker ondernemers heeft ‘geholpen’ door tegen betaling aandelen van een verlies-BV over te nemen. Nodeloos te vermelden dat ‘bedrijvendokter X’ onvindbaar is en als iemand hem al zou vinden, dan biedt hij geen verhaal.

Ook de oude schuldeisers komen aankloppen bij de ondernemer en zijn niet blij met hem. Alleen al afgelopen jaar zijn zo diverse procedures aangespannen tegen ondernemers door oude crediteuren. De rechters maken korte metten met dergelijke ondernemers. Hoofdregel is dat een bestuurder van een vennootschap in geval van benadeling van schuldenaren van deze vennootschap onder omstandigheden aansprakelijk kan zijn in geval de bestuurder heeft bewerkstelligd of heeft toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele plichten niet nakomt en vorderingen van deze schuldenaren onverhaalbaar blijken. Hiervan kan sprake zijn als de bestuurder wist of redelijkerwijze had kunnen begrijpen dat de door hem bewerkstelligde of toegelaten handelswijze van de vennootschap tot gevolg zou hebben dat deze haar verplichtingen niet zou nakomen en ook geen verhaal zou bieden voor de daardoor optredende schade. Tot zover de hoofdregel. Dan meer specifiek. Indien het voor de rechter duidelijk is dat de gang van zaken vanaf het moment van aandelenoverdracht er (mede) op gericht is geweest verhaal van bestaande vorderingen onmogelijk te maken, dan wel er op gericht is geweest zich niet om bestaande vorderingen te hoeven bekommeren, dan is dit een eerste signaal dat er iets fundamenteel fout zit. De ondernemer kan zich dan nog mogelijk redden als hij kan aantonen dat hij zich voldoende heeft ingespannen om zich er van te vergewissen dat de onderneming niet in handen zou komen van een koper die niet van zins was zich iets gelegen te laten liggen aan de bestaande vorderingen op de onderneming en hij dat risico voor de crediteuren van de onderneming dus op de koop toe heeft genomen. Kan de ondernemer dat niet aantonen, dan zal de rechter de ondernemer aansprakelijk houden uit hoofde van onrechtmatige daad. De ondernemer zal dan alsnog alle schade moeten vergoeden.

Kortom, dreigt uw BV failliet te gaan, verkoop niet de aandelen, maar schakel een goede adviseur in. Verkoopt uw debiteur zijn verlieslatende vennootschap, wees dan alert en stuur de ondernemer vast een briefje dat u bij hem aan zult kloppen als de nieuwe eigenaar niet bewerkstelligt dat uw openstaande vordering wordt voldaan door de vennootschap.