Pas op voor een gladde tegelvloer!

Wie is aansprakelijk als een werknemer op het werk iets overkomt en de werknemer daardoor schade lijdt? Is dat de werkgever of kan het zelfs zover gaan dat ook de collega-werknemers aansprakelijk zijn voor de schade?

Op een werkgever rust de verplichting om te zorgen voor een veilige werkomgeving van de werknemer. Dit is geregeld in artikel 7:658 BW. Dat betekent dat het kantoor of de werkruimte goed moeten zijn ingericht en dat materialen waarmee gewerkt wordt, goed zijn onderhouden. De zorgplicht gaat zover dat als de werknemer schade heeft opgelopen in de uitoefening van zijn werkzaamheden, de werkgever daarvoor aansprakelijk is. Die zorgplicht kent een redelijkheidsgrens en is sterk afhankelijk van de concrete omstandigheden. Van incident tot incident zal beoordeeld moeten worden of sprake is van aansprakelijk van de school.

Een werknemer zou een collega aansprakelijk kunnen stellen voor een schade die op het werk is geleden. Deze collega zou zich dan onzorgvuldig en onrechtmatig moeten hebben gedragen. Het is dan toch in de meeste gevallen de werkgever die de schade moet vergoeden. In artikel 6:170 BW is immers geregeld dat een werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer heeft veroorzaakt.

Een recent voorbeeld waarbij collega’s aansprakelijk waren voor de schade die hun collega had geleden, deed zich voor bij de rechtbank Rotterdam, 29 juli 2013. Een werkneemster was uitgegleden over een substantie die uit een vuilniszak was gelekt. De rechtbank moest onder meer de vraag beantwoorden of de collega’s die verantwoordelijk waren voor het plaatsen van de vuilniszakken maatregelen hadden moeten nemen om deze situatie te voorkomen. De rechtbank stelde vast dat het uitglijdgevaar bekend was en dat hiervoor was gewaarschuwd. Maar waarschuwen alleen was niet voldoende: de werkneemster kon dit vergeten zijn en zij was de Nederlandse taal niet voldoende machtig zodat zij het mogelijk niet had gehoord dan wel niet had begrepen dat de vloer glad was. Bovendien oordeelde de rechtbank dat de plek van het ongeval eenvoudig schoongemaakt had kunnen worden. Door dit na te laten meende de rechtbank dat de collega’s een onrechtmatige daad hadden gepleegd en zij aan de werkneemster de door haar geleden schade dienden te vergoeden. Uiteindelijk werd de schade toch bij de werkgever gelegd op grond van artikel 6:170 BW.

Het is dus echt oppassen als de tegelvloer glad is. Niet alleen geldt dat voor de werknemer die mogelijk kan uitglijden, maar ook voor de collega-werknemers dat zij tijdig maatregelen nemen om bijvoorbeeld een natte plek op te ruimen.