Privacystatement Bonnier advocaten

Wij respecteren uw recht op privacy, daarom zijn wij duidelijk over welke gegevens wij verwerken wanneer u onze website bezoekt of wanneer u cliënt bent.

Definities

Bonnier advocaten:
De eenmanszaak Bonnier advocaten, geregistreerd onder KVK nummer 70778884 en gevestigd aan het adres Saltshof 1006 (6604EA) te Wijchen. Bonnier advocaten is verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Betrokkene:
De cliënt of gebruiker. Voor het doel van deze privacyverklaring wordt onderscheid gemaakt tussen de “gebruiker” en de “cliënt”.

Gebruiker:
De persoon die van onze website gebruikmaakt en/of daarbij het contactformulier invult en verzendt.

Cliënt:
De natuurlijke of- rechtspersoon die d.m.v. een overeenkomst van opdracht, opdracht heeft gegeven werkzaamheden te verrichten.

Website:
De website van Bonnier advocaten, te bereiken op https://www.bonnieradvocaten.nl

Persoonsgegevens:
Alle tot een natuurlijke persoon herleidbare gegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij bij uw bezoek aan onze website?
Als u onze website bezoekt, dan worden uw IP-adres en de User Agent van uw browser opgeslagen in een logboek. Daarnaast wordt opgeslagen welke pagina’s u (in welke volgorde) heeft bezocht.

Welke persoonsgegevens verwerken wij bij het invullen van het contactformulier?
Bij het invullen van het contactformulier worden in ieder geval verwerkt uw naam, uw e-mailadres en (wanneer u daarvoor kiest) uw telefoonnummer.

Welke persoonsgegevens verwerken wij wanneer u cliënt bent?

 • Uw Naam Adres en Woonplaats (Naw-gegevens).
 • Uw contactgegevens zoals uw (mobiele) telefoonnummer en uw e-mailadres.
 • Omdat wij wettelijk verplicht zijn om uw identiteit te verifiëren maken wij een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs, wij verwerken daarmee ook uw pasfoto burgerservicenummer, geslacht en ras. Kopieën van identiteitsbewijzen worden offline bewaard.
 • Uw IBAN-nummer.
 • Bij intake van een zaak een korte omschrijving van de casus vastgelegd middels een intakeformulier
 • Dossierinformatie waarvan de inhoud afhankelijk is van de casus en het verloop ervan. Te denken valt daarbij aan correspondentie tussen cliënt en advocaat en advocaat en de wederpartij, correspondentie tussen advocaat en andere derden, (waaronder maar niet uitsluitend rechtbanken, gerechtshoven en/of het Openbaar Ministerie, de Raad voor Rechtsbijstand) juridische notities, processtukken, strafrechtelijke gegevens, gezondheidsinformatie en/of financiële informatie. Informatie die u aan ons verstrekt zoals correspondentie tussen u en wederpartij of andere derden.
 • Overige informatie verkregen via (openbare)registers en/of bronnen.

Hoe lang worden cliëntgegevens bewaard?
Bonnier advocaten bewaart uw cliëntgegevens maximaal twintig jaar. Nadat het dossier gesloten is wordt het fysieke dossier vernietigd. U kunt ervoor kiezen om het dossier op te halen en het zelf te bewaren. Een digitale kopie van het dossier wordt gedurende twintig jaar bewaard.

Met wie worden cliëntgegevens gedeeld?
Cliëntgegevens kunnen met derden worden gedeeld wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
Partijen waarmee regelmatig in het kader van de uitvoering van een overeenkomst van opdracht cliëntgegevens worden gedeeld zijn (o.a.):

 • de Raad voor Rechtsbijstand voor het aanvragen en declareren van de zogenaamde ‘toevoegingen‘;
 • gerechtsdeurwaarders voor het laten uitbrengen c.q. betekenen van (proces)stukken;
 • de Rechtspraak voor het indienen van processtukken t.b.v. gerechtelijke procedures;
 • rechtsbijstandsverzekeraars, om aanspraak te kunnen maken op dekking onder uw rechtsbijstandsverzekeraar – veelal met een beroep op het recht van vrije advocaatkeuze – zijn wij verplicht cliëntgegevens met hen te delen;
 • deskundige derden zoals, onder andere: (forensisch) accountants, medisch-specialisten (artsen) en/of notarissen;
 • de (advocaat van de) wederpartij. De wederpartij dient immers kennis te kunnen nemen van processtukken;
 • Bonnier advocaten maakt gebruik van een relay-server van TransIP die e-mail tijdelijk opvangt in het geval onze eigen e-mailserver tijdelijk onbereikbaar is. Met TransIP is een verwerkers, en een sub-verwerkersovereenkomst gesloten, teneinde een passend beschermings- en beveiligingsniveau voor deze persoonsgegevens te allen tijde te waarborgen;
 • Bonnier advocaten maakt gebruik van Urios; dit is software van Urios B.V. Om ondersteuning te kunnen bieden kan het zijn dat medewerkers van Urios B.V. sporadisch meekijken bij het gebruik van de software. Met Urios B.V. is dan ook een verwerkersovereenkomst gesloten, teneinde een passend beschermings- en beveiligingsniveau te waarborgen.

Door Bonnier advocaten ingeschakelde derden, zoals deurwaarders, accountants, notarissen en overige derden, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Hoe lang worden de persoonsgegevens, verzameld na een bezoek aan de site, bewaard?
Na twee weken wordt de koppeling tussen IP-adres, User Agent en bezochte pagina’s losgelaten, de logboeken gewist en de statistieken verplaatst naar web-analytics software.
Alsdan is nog wel te zien dat een bepaalde pagina is bezocht en hoe vaak dat is gebeurd. Er is dan echter geen koppeling meer te maken tussen het specifieke IP-adres en de User Agent.

De statistische gegevens omtrent websitebezoeken worden maximaal vijf jaar bewaard.
Let op: wanneer sprake (b)lijkt van misbruik kunnen gelogde gegevens langer worden bewaard.

Er worden geen gebruikersgegevens met derden gedeeld!
Bonnier advocaten deelt géén gebruikersgegevens met derden (dus ook niet met de partijen Google of Facebook) behalve indien hiertoe een op de wet gebaseerde verplichting bestaat.

Wij gebruiken geen analytische cookies
Bonnier advocaten gebruikt géén cookies om uw surfgedrag te volgen of te analyseren. Er worden alléén functionele cookies (die ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt) gebruikt voor de pagina’s
https://www.bonnieradvocaten.nl/category/nieuws/*
https://www.bonnieradvocaten.nl/category/internet/*

Beveiliging van de – via de website verzamelde – persoonsgegevens
Omdat wij uw privacy serieus nemen hebben wij verschillende zichtbare en onzichtbare technische maatregelen genomen om deze te waarborgen. Enkele van deze maatregelen zijn:

  • de website is voorzien van een EV-SSL certificaat en u bezoekt deze website via een sterk versleutelde verbinding waarbij forward-secrecy vereist is, zodat het voor derden niet te zien is  welke pagina(s) u bezocht en er met de verbinding niet ‘geknoeid’ kan worden;
  • DNS-Servers voor het domein bonnieradvocaten.nl ondersteunen DNSSEC;
  • het domein bonnieradvocaten.nl maakt gebruik van HSTS-preloading;
  • het domein bonnieradvocaten.nl ondersteunt voor e-mail MTA-STS en TLSRPT

 

Gegevens invullen en verzenden door middel van het contactformulier
Bonnier advocaten heeft aanvullende technische maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid van de via het contactformulier ingevulde informatie te waarborgen.
Gegevens die u invult en verzendt via het contactformulier worden via een directe, sterk versleutelde verbinding naar het kantoor van Bonnier advocaten verzonden. Hierbij wordt géén gebruikgemaakt van derden.

Het contactformulier is derhalve geschikt voor het verzenden van vertrouwelijke berichten.

Berichten die u via het contactformulier heeft verzonden worden in principe voor een termijn van vijf jaar opgeslagen binnen het kantoor van Bonnier advocaten.

Doel van het verwerken van de gebruikersgegevens
De naar aanleiding van een bezoek aan de website verzamelde persoonsgegevens worden enerzijds gebruikt om de beveiliging van de website te waarborgen en anderzijds om inzicht te krijgen in het verloop van het aantal bezoekers.

Informatie die u heeft ingevuld via het contactformulier, waaronder uw naam, e-mailadres, en eventueel uw telefoonnummer en overige door u ingevulde persoonsgegevens, worden gebruikt om uw vraag, opmerking of klacht te kunnen beantwoorden.

Doel van het verwerken van cliëntgegevens
Cliëntgegevens worden verwerkt met als doel het verlenen van juridische diensten (zoals vastgelegd in de overeenkomst van opdracht), waaronder onder andere wordt verstaan het, verifiëren dat er geen sprake is van tegenstrijdige belangen, aanvragen van toevoegingen, het voeren van juridische procedures en het geven van juridisch advies, het innen van declaraties en toevoegingsgelden, het behandelen van klachten conform onze klachtenprocedure en het voldoen aan Wet- en regelgeving (zoals, bijvoorbeeld de Wwft).

De naar aanleiding van het bezoek aan de website verzamelde statistische gegevens worden verwerkt op grond van art. 6 lid 1 sub f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (gerechtvaardigd belang).
Wanneer u het contactformulier invult en verzendt, worden deze gegevens door Bonnier advocaten verwerkt op grond van art. 6 lid 1 a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (toestemming van de betrokkene/gebruiker).

Grondslag voor de verwerking van cliëntgegevens
Cliëntgegevens zullen in de regel, bij uitvoering van de overeenkomst van opdracht, worden verwerkt op grond van art. 6 lid 1 sub b van de AVG (de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is).
In voorkomende gevallen zal de grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens liggen in de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 sub c). zoals het geval is bij verifiëren van de identiteit van de cliënt.
In het geval van BOPZ-cliënten en/of piketbijstand kan de grondslag gelegen zijn in art. 6 lid 1 sub d van de AVG (het beschermen van vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon).

Gebruik van e-mail
Hoewel het gebruik van e-mail in de Nederlandse maatschappij gemeengoed is geworden en Bonnier advocaten voorop loopt met het voldoen aan én het gebruik van beveiligingsstandaarden (zoals o.a. DNSSEC, MTA-STS en TLSRPT) is zij voor de vertrouwelijkheid van e-mailcommunicatie deels afhankelijk van andere e-mailproviders. Bonnier advocaten kan dan ook niet instaan voor de vertrouwelijkheid van e-mailcommunicatie.
Heeft u er bezwaar tegen dat er via e-mail gecommuniceerd wordt? Dan kunt u dit aangeven en zorgen wij samen met u voor een passend alternatief.

Uw rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming

  • U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die uzelf betreffen en waarover wij
   beschikken.
  • Beschikken wij over uw persoonsgegevens maar zijn deze onjuist, dan heeft u het recht op correctie hiervan.
  • Is verwerking van uw persoonsgegevens (niet) (langer) gerechtvaardigd dan heeft u recht op verwijdering van deze persoonsgegevens.
  • U heeft het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij hebben naar u of een andere organisatie door te sturen.

 

Uw privacyrechten te gelde maken
U kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens door dit verzoek te verzenden naar info@bonnieradvocaten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, aanpassing óf verwijdering door u is gedaan vragen wij van u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, (de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer [BSN]) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Beveiliging
Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens uiterst serieus en hebben dan ook technische en organisatorische maatregelen genomen om deze te beschermen tegen verlies, diefstal of ongeautoriseerde bewerking.

Wilt u meer weten over de wijze waarop uw persoonsgegevens beveiligd zijn? Neem dan contact met ons op.
Bent u cliënt, dan kunt u op verzoek ons risicomanagement inzien waarin ons beveiligingsbeleid tot in detail beschreven is.

Heeft u opmerkingen over de beveiliging van de persoonsgegevens, heeft u een beveiligingsprobleem of misbruik geconstateerd neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Klachten over uw privacy
Heeft u een klacht die betrekking heeft op ons privacybeleid dan kunt u zich richten tot onze klachtenfunctionaris dhr mr B. Molenaar. Voor meer informatie over onze klachtenprocedure: zie art. 7 van onze algemene voorwaarden. Komt u er met ons niet uit? Dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Nationale Toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacystatement
Bonnier advocaten kan dit privacystatement op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging wijzigen. Aanpassingen aan dit privacystatement worden gepubliceerd op deze website. Het verdient dan ook aanbeveling om onze website met regelmaat te bezoeken.

Laatst bijgewerkt op 13-08-2018