Doorbetaling loon na 2 jaar: 70%

De wet verplicht de werkgever om het loon van een zieke werknemer tot 104 weken (2 jaar) door te betalen. Normaal gesproken eindigt na die tijd de loondoorbetalingsplicht, tenzij de werkgever niet aan zijn reïntegratieverplichting heeft voldaan. In dat geval kan het UWV een ‘loonsanctie’ aan de werkgever opleggen: gedurende maximaal 1 extra jaar. Recentelijk oordeelde de kantonrechter te Zwolle over de hoogte van het loon waarop de werknemer dan recht heeft.

De loondoorbetalingsverplichting in de eerste 2 jaren is geregeld in de wet. Artikel 7:629 BW bepaalt, dat de werkgever in de eerste 104 weken tenminste 70% van het geldende loon doorbetaald. De werkgever en werknemer kunnen – al dan niet via CAO – afspreken dat bij ziekte een hoger percentage wordt aangevuld. Een aanvulling tot 100% komt voor.

De ‘loonsanctie’ is geregeld in artikel 25 WIA: maximaal een jaar nadat de eerste twee ziektejaren zijn verstreken. Men noemt dat het ‘derde ziektejaar’.

Maar nergens in de wet staat concreet beschreven welk percentage van het geldende loon in de periode van de ‘loonsanctie’ moet worden betaald.

In het aan de kantonrechter te Zwolle voorgelegde geschil vorderde de werknemer 100% van zijn loon. Er was een CAO van toepassing, die regelde dat in de eerste zes maanden ziekte tot 100% van het loon werd aangevuld en daarna gedurende 18 maanden tot 90%. Maar over de doorbetaling in het ‘derde ziektejaar’ was niets geregeld.

De kantonrechter oordeelde het volgende. Nergens in de wet is vastgelegd dat als partijen hebben afgesproken dat bij ziekte in de eerste twee jaren een aanvulling op het loon van meer dan 70% wordt betaald, die aanvulling ook in het ‘derde ziektejaar’ moet worden betaald.

Als partijen voor het ‘derde ziektejaar’ niets hebben afgesproken, dan geldt bij de loonsanctie van artikel 25 WIA dat de wettelijke doorbetalingsverplichting wordt verlengd. De wettelijke doorbetalingsverplichting is maximaal 70% van het geldende loon. Op meer heeft de werknemer geen recht.

De kantonrechter merkt nog wel op dat onder bijzondere omstandigheden de werkgever in strijd met ‘goed werkgeverschap’ handelt, indien hij in het ‘derde ziektejaar’ slechts 70% doorbetaald. Als voorbeeld van zo’n bijzondere omstandigheid noemt de kantonrechter het feit dat de werknemer als gevolg van de loonsanctie financieel nadeel ondervindt. In dit geval waren die omstandigheden door de werknemer niet aangevoerd.