Specialismen

Bonnier Advocaten heeft in haar dertigjarig bestaan veel ervaring opgedaan, in het bijzonder in de volgende rechtsgebieden.

Contractenrecht

Ook wel ‘verbintenissenrecht’ genoemd. Hierbij gaat het over de totstandkoming van overeenkomsten en de eisen waar deze aan moeten voldoen. Verder wordt geregeld wat de consequenties zijn wanneer overeenkomsten niet, of maar gedeeltelijk worden nageleefd. Ook de door ondernemers gehanteerde ‘algemene voorwaarden’ vallen onder dit rechtsgebied. Bonnier advocaten levert u graag maatwerk bij het opstellen van contracten en algemene voorwaarden. En ook wanneer u onverhoopt moet procederen, ondersteunen wij u met raad en daad.

Aansprakelijkheidsrecht en letselschade

Aansprakelijkheidsrecht gaat over herstel of compensatie van geleden schade. Schade als gevolg van het niet nakomen van een overeenkomst, maar ook schade door andersoortig handelen of nalaten. Letselschade valt onder het aansprakelijkheidsrecht. Bent u aansprakelijk gesteld of wilt u dat een ander de door u geleden schade vergoedt? Bij Bonnier advocaten bent u aan het juiste adres voor advies en actie!

Ondernemingsrecht

Dit rechtsgebied gaat over de regels rondom het uitoefenen van een beroep of bedrijf. Meer in het bijzonder: over de oprichting van een onderneming, de organisatiestructuur, taken en bevoegdheden en de aansprakelijkheid etc. Dit werkterrein is breed en heeft veel overlap met andere rechtsgebieden, zoals contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en bijvoorbeeld huurrecht. Bonnier advocaten voert een flinke ondernemingsgerichte praktijk. Dus ook als ondernemer bent u bij ons aan het goede adres voor gedegen juridisch advies en/of procesondersteuning.

Arbeidsrecht

Bij arbeidsrecht staat de rechtsverhouding tussen de werkgever en de werknemer centraal. Bonnier advocaten behandelt arbeidszaken zowel voor werknemers als werkgevers.

Huurrecht

Het woord zegt het al: het gaat hierbij over rechten en verplichtingen rondom huur. Gedacht kan worden aan het huren of verhuren van woonruimte, bedrijfsruimte, of andersoortige zaken. Bonnier advocaten treedt zowel op voor huurders als verhuurders, in de vorm van juridisch advies en indien nodig, procesondersteuning.

Privacyrecht

Duizelt het u als ondernemer of andersoortige organisatie als het gaat over regels over verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens van klanten of personeel? U moet voldoen aan de strenge regels van de AVG en UAVG, maar doet u dat ook? En zo nee, hoe zorgt u ervoor dat hier spoedig verandering in komt? Bonnier advocaten biedt u de juiste ondersteuning in het vertalen van deze complexe regels naar een voor u bruikbare en werkbare modus.

Familierecht

Overweegt u een echtscheiding? Wilt u verhoging of juist verlaging van partneralimentatie of kinderalimentatie? Bent u na uw scheiding van mening dat de zorg- en contactregeling tussen u(w ex-partner) en de kinderen toe is aan verandering? Lukt het u niet om met uw ex-partner tot verdeling van de huwelijksgemeenschap te komen? Voor dit soort zaken kunt u bij ons terecht. Van oudsher voert Bonnier advocaten een aanzienlijk familierechtpraktijk.

Jeugdrecht

Bij civiel jeugdrecht moet vooral worden gedacht aan ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing van minderjarige kinderen op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad neemt dit soort initiatieven wanneer hij van mening is dat er ernstige problemen zijn in de opvoeding van en het opgroeien van kinderen. Word je hiermee als kind of ouder geconfronteerd en heb je/heeft u behoefte aan advies of bijstand van een advocaat op zitting bij de kinderrechter? Bonnier advocaten heeft de juiste kennis en kunde in huis!

Sociaal zekerheidsrecht

Dit rechtsgebied gaat over de regels rond het behoud van inkomen bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, pensionering of ziekte. Heeft u een probleem met uw uitkering, maar bent u onvoldoende thuis in de wirwar van alle regeltjes? Bonnier advocaten is dat wél! Is uw inkomen te laag om een advocaat te kunnen betalen? Geen probleem. Wij werken namelijk ook op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Als u daarvoor in aanmerking komt, dan betaalt u ons alleen een (door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen) eigen bijdrage en eventueel (gereduceerd) griffierecht.

Patiëntenrecht

Patiënten in de zorg hebben uiteraard rechten. Om ervoor te zorgen dat deze rechten ook worden gewaarborgd, is soms de tussenkomst van een advocaat nodig. Bonnier advocaten heeft hiermee in de loop der jaren veel kennis en kunde opgedaan. Wij bieden ondersteuning bij het waarborgen van de rechten van patiënten in de psychiatrische zorg (Wet BOPZ), bij alle voorkomende medische klachtprocedures en bij geschillen over de uitvoering van geneeskundige behandelingsovereenkomsten.

Strafrecht

Het strafrecht bepaalt welk gedrag strafbaar is en hoe wordt vastgesteld of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd. Verder wordt bepaald op welke manier een (bewezen) strafbaar feit wordt afgedaan. Naast de strafrechter heeft sinds enkele jaren ook de Officier van justitie de bevoegdheid om bepaalde strafzaken af te doen (ZSM). Wordt u verdacht van een misdrijf? Heeft u een dagvaarding of strafbeschikking ontvangen? Is uw rijbewijs ingevorderd, maar heeft u dit dringend nodig? Vraag vooral de bijstand van Bonnier advocaten. Wij beschikken over zeer ruime strafrechtelijke ervaring.

Bonnier Advocaten richt zich in het bijzonder op particulieren en het midden- en kleinbedrijf.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u uiteraard contact met ons opnemen.